Kasutustingimused

Täname selle veebisaidi külastamise eest! Juurdepääs sellele veebisaidile ja selle kasutamine ("Sait") sõltuvad kasutustingimustest ning kõikidest kehtivatest seadustest ja määrustest.

Saidile sisenedes ja seda kasutades nõustute ilma kitsenduste ja piiranguteta siinsete kasutustingimustega ning tunnistate, et kõik teised Teie ja Coca-Cola HBC Eesti vahel sõlmitud kokkulepped asendatakse käesoleva teemaga. Kui Te ei nõustu ega tunnusta kitsenduste ja piiranguteta siinseid kasutustingimusi, siis palun lahkuge Saidilt.

Saidi sisu omandiõigus

Saidi ja kõigi sellel Saidil olevate tekstide, kujunduse, logode, jooniste, ikoonide, piltide ja muude materjalide autoriõigus ja muu intellektuaalomand („Sisu“) kuulub Coca-Cola HBC Eestile või kasutatakse vastava omaniku loaga.

Sisu igasugune kasutamine, välja arvatud siinses Kasutusjuhendis sätestatud korras, on ilma Sisu omaniku kirjaliku loata rangelt keelatud. Coca-Cola HBC Eesti rakendab oma intellektuaalomandi õigusi täies seadusega lubatud ulatuses, kaasa arvatud kriminaalkaristuse taotlemine.

Saidi kasutamine

Coca-Cola HBC Eesti annab Teile käesolevaga loa Saidi kasutamiseks järgmiselt:

  • Te võite Sisu alla laadida, kuid ainult informatiivsel, mitteärilisel, mittekasumlikul eesmärgil isiklikuks kasutamiseks ning eeldusel, et Te ei eemalda, muuda ega varja Sisus sisalduvat teavet, sisu või märkusi (nagu autoriõigust või muud omandiõigusi puudutavaid märkusi).
  • Saidi „Pressiteate“ lõigus esitatud sisu võib paljundada ainult toimetamise eesmärgil päevalehtedes, üldringluses olevates ajakirjades, kaubandusväljaannetes ja ringhäälingus.
  • Te ei tohi Sisu ilma Coca- Cola HBC Eesti eelneva kirjaliku loata levitada, muuta, kopeerida (välja arvatud eespool sätestatud korras), edastada, kuvada, taaskasutada, paljundada, avaldada, litsentsida, luua sellest tuletisi, teisaldada, müüa või muul moel kasutada.
  • Siinsele Saidile juurdepääsu tingimusena kinnitate Coca-Cola HBC Eestile, et ei kasuta seda Saiti ühelgi eesmärgil, mis on siinsete Kasutustingimuste järgi keelatud, või viisil, mis võib kujutada endast või põhjustada tegevust, mida peetakse kriminaalkuriteoks, tuua kaasa tsiviilvastutuse või muul moel rikkuda mõnda seadust, ning et Te ei kasuta Saiti seadust rikkuva, ähvardava, vale, eksitava, laimava, ahistava, teotava, mahategeva, vulgaarse, ebasündsa, skandaalse, erutava, pornograafilise või asjatundmatu materjali postitamiseks või edastamiseks. Coca-Cola HBC Eesti teeb täielikku koostööd õiguskaitseorganitega või kohtuga sellist teavet või materjale postitanud või edastanud isikute paljastamiseks. Te kinnitate ka, et teavitate Coca-Cola HBC Eestit kohe, kui avastate selle Saidi ebaseadusliku või keelatud kasutamise mõne kolmanda osapoole poolt.

Teil on keelatud Saiti kasutada reklaamimiseks või müügipakkumiste tegemiseks.

Privaatsus

Kõiki isikuandmeid (näiteks nime, aadressi, telefoninumbrit või elektronposti aadressi), mille Saidile elektroonilise posti teel või muul moel edastate, kasutab Coca-Cola HBC Eesti vastavalt Saidi privaatsusavaldusele. Igasugust muud kommunikatsiooni või materjali, mille Saidile edastate, nagu küsimused, kommentaarid, soovitused ja muu seesugune, koheldakse mittekonfidentsiaalsena ja omandiõiguse alla mittekuuluvana.

Juurdepääsu piirang

Coca-Cola HBC Eesti jätab endale õiguse omal äranägemisel keelata Teile juurdepääs sellele Saidile või mõnele selle osale ilma sellest ette teatamata.

Vastutusest keeldumine

Siinse Saidi Sisu võib sisaldada ebatäpsusi või trükivigu. Saidile võidakse igal ajal ja ilma ette teatamata teha muudatusi. Coca-Cola HBC Eesti ei kohustu siiski regulaarselt sellel Saidil sisalduvat teavet uuendama. Lisaks sellele ei taga Coca-Cola HBC Eesti, et see Sait toimib katkematult ja tõrgeteta, et puudused perioodiliselt kõrvaldatakse või et see ühildub Teie arvuti, riist- ja tarkvaraga.

Siinsel Saidil esitatud teabele, soovitustele ja arvamustele ei tohiks tugineda isiklike, finantsalaste või muude otsuste tegemisel. Sel juhul peaksite nõu pidama vastava spetsialistiga konkreetselt Teie olukorrale sobiva soovituse saamiseks.

KOGU SISU VÕIDAKSE MUUTA NING SEE ESITATAKSE TEILE „NII NAGU ON“ ILMA IGASUGUSE VÄLJENDATUD VÕI EELDATAVA GARANTIITA, MUU HULGAS, KUID MITTE AINULT, EELDATAVA SOBIVUSE, MÜÜGI, TEATUD EESMÄRGIKS SOBIVUSE VÕI PATENDIPUHTUSE GARANTIITA. Ilma eespool esitatut piiramata ei taga ega kinnita Coca-Cola HBC Eesti ka seda, et Sisu kasutamine Teie poolt ei riku mõne kolmanda osapoole õigusi või et Sisu on täpne, terviklik või ajakohane.

Coca-Cola HBC Eesti ei vastuta mõne meie siinsel Saidil pakutava teenuse kasutamise ebaõnnestumise eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, elektronposti häireteenused ja ettevõtte veebiülekanded.

Vastutuse välistamine

SAIDI KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDA RIISIKOL. Coca-Cola HBC Eesti EGA ÜKSKI TEMA FILIAAL, HARUETTEVÕTE, AMETNIK EGA JUHATAJA EGA KA VAHENDAJA VÕI MÕNI MUU SAIDI LOOMISE, TOOTMISE VÕI EDASTAMISEGA SEOTUD OSAPOOL EI VASTUTA SAIDI VÕI SELLE SISU KASUTAMISEST VÕI SELLEGA SEOTUD OTSESTE, KAUDSETE, KARISTATAVATE, JUHUSLIKE, TAHTLIKE, TULENEVATE VÕI MUUDE, KAS LEPINGU, ÕIGUSRIKKUMISE (KAASA ARVATUD HOOLETUS) VÕI RANGE VASTUTUSE PÕHJAL TEKKINUD KAHJUDE EEST ISEGI JUHUL, KUI SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

Lingid kolmandate osapoolte saitidele

Saidil võivad olla lingid teiste osapoolte omanduses või nende juhitavatele saitidele peale Coca-Cola HBC Eesti. Need lingid on antud ainult Teie mugavust silmas pidades. Coca-Cola HBC Eesti ei kontrolli ega vastuta selliste saitide toimimise, sisu, privaatsusstrateegia või turvalisuse eest. Eeltoodut piiramata täpsustab Coca-Cola HBC Eesti vastutusest keeldumise, kui sellised saidid:

  • rikuvad mõne kolmanda osapoole omandiõigusi;
  • on ebatäpsed, mittetäielikud või eksitavad;
  • ei ole turustatavad või ei sobi teatud otstarbeks;
  • ei taga piisavat turvalisust;
  • sisaldavad viirusi või muid laastava loomuga üksusi;
  • on laimavad või teotavad.

Samuti ei toeta Coca-Cola HBC Eesti sellisena saadaolevat sisu ega ühtegi toodet või teenust. Kui loote lingi sellistele saitidele või Saidi, teete seda enda riisikol ja Coca-Cola HBC Eesti loata. 

Teie hüperlingid sellele Saidile

Te võite anda hüperlinke sellele saidile ainult juhul, kui saate Coca-Cola HBC Eestilt selle kohta eelneva selgesõnalise kirjaliku loa

Keelekasutust puudutav hoiatus tulevikku suunatud avalduste osas

Siinne Sait võib sisaldada avaldusi, prognoose või planeeringuid, millega kaasnevad ohud ja teadmatus ning mis kujutavad endast „tulevikku suunatud avaldusi“, nagu on määratletud USA föderaalse või rahvusvahelise julgeoleku seadustes. Mõnedel juhtudel kasutame tulevikku suunatud avalduste määratlemiseks selliseid sõnu nagu "uskuma," "prognoosima," "juhtima," "kavatsema," "ootama," "eeldama," "kavandama," "sihtmärgiks seadma" ja teisi sarnaseid väljendeid. Kõik avaldused peale ajalooliste faktide, kaasa arvatud meie edasist finantsseisukorda ja saavutusi, äristrateegiat, meie edasist tegevust Coca-Cola Company’ga, eelarveid, tarbimise ja tootmise prognoose, hinnaprognoose, kapitali kulutuste prognoose ning juhatuse edasise tegevuse kavatsusi ja eesmärke puudutavad avaldused, on tulevikku suunatud avaldused. Te ei tohiks liialt tugineda nendele tulevikku suunatud avaldustele. Tulevikku suunatud avaldustega kaasneb nende olemuse tõttu oht ja teadmatus, kuna nad peegeldavad meie hetke ootusi ja hinnanguid tuleviku sündmuste ja olukorra kohta, mis ei pruugi tõeseks osutuda. Meie tegelikud saavutused võivad tulevikku suunatud avaldustes eeldatavatest mitmetel põhjustel materiaalselt erineda, muu hulgas, kuid mitte ainult, meie võime tõttu rahastada laienemisplaane, aktsiate tagasiostmise programme ja üldisi tegevusi; muutuste tõttu mittealkohoolsete jookide ettevõtluskeskkonnas, kaasa arvatud konkurentide tegevus ja muutused tarbijate eelustustes; hinnakõikumiste ja toormaterjalide kättesaadavuse tõttu; intressimäära ja valuuta kõikumiste tõttu; muudatuste tõttu majanduslikes ja poliitilistes olukordades; meie võime tõttu siseneda arenevatele turgudele; meie reklaami- ja turundusprogrammide tõhususe tõttu; kohtuasjade teadmatuse tõttu; ebasoodsate ilmastikuolude tõttu ning muude ohtude tõttu, mida on arutatud meie ettevõtte aastaaruandes (IFRS) ning meie ettevõtte Securities and Exchange Commission ("SEC") komisjoni dokumentatsioonis, sealhulgas meie aastaaruandes vormil 20-F, mille dokumendid on SEC-ist saadaval. Coca- Cola HBC Eesti ei kohustu ühtegi tulevikku suunatud avaldust avalikult uuendama või üle vaatama. Me ei saa tagada, et meie edasised saavutused, tegevustase, jõudlus või saavutused vastavad tulevikku suunatud avaldustes esitatud ootustele. Lisaks sellele ei vastuta meie ega ükski teine isik tulevikku suunatud avalduste täpsuse või terviklikkuse eest. Kui seadus meilt nende avalduste värskendamist ei nõua, ei pea me neid tegelikele saavutustele vastamiseks või ootustes muudatuste tegemiseks uuendama.

Mitte miski siinsel Saidil ei kujuta endast üleskutset investeerima või ostma aktsiaid / väärtpabereid.

Siinsel Saidil olev tarkvara

Siinselt Saidilt allalaadimisvõimalusega tarkvara („Tarkvara“) intellektuaalomandi õigused ja muud õigused kuuluvad Coca-Cola HBC Eestile või tema tarnijatele / litsentsimüüjatele. Selleks, et ligi pääseda mõnele siinsel Saidil pakutavale informatsioonile, võib Teil tarvis minna sõlmida litsentsileping mõne kolmanda osapoole tarkvara pakkujaga (näiteks Adobe). Teie võime sellele informatsioonile ligi pääseda võib sõltuda sellest, kas olete sellised litsentsilepingud sõlminud. Tarkvara kasutamist reguleeritakse litsentsilepingu tingimustega, mis võib Tarkvaraga kaasas olla või olla sellesse lisatud. Coca-Cola HBC Eesti ei vastuta selliste litsentsilepingute korraldamise eest. Ärge installige ega kasutage ühtki Tarkvara enne, kui olete sellise litsentsilepingu sõlminud. Laadides tarkvara alla siinselt Saidilt, teete seda enda riisikol. 

Kasutustingimuste ülevaatamine

Coca-Cola HBC Eesti võib igal ajal siinsed Kasutustingimused üle vaadata, uuendades käesolevat postitust. Te olete selliste läbivaatamistega seotud ning peaksite seetõttu aeg-ajalt siinset lehekülge külastama, et Kasutustingimused üle vaadata. Siinseid Kasutustingimusi ei saa ilma Coca-Cola HBC Eesti selgesõnalise kirjaliku loata muuta. 

Üldteave

Siinseid Kasutustingimusi ja Saidi kasutamist reguleeritakse Inglismaa ja Walesi seadustega ilma kollisiooninormide sätteid arvestamata. Kõikide siinsetest Kasutustingimustest ja / või Saidi kasutamisest tulenevate või nendega seotud või neid puudutavate lahkhelide ja / või vaidluste puhul, mis puudutavad materiaalselt siinseid Kasutustingimusi ja / või Saidi kasutamist, on ainupädevad Inglismaal asuvad üldise kohtualluvuse kohtud.

Kui Coca-Cola HBC Eesti otsustab loobuda mõnest siinsetest Kasutustingimustest tulenevate kohustuste rikkumise kohta käivast nõudest, ei tähenda see seda, et Coca-Cola HBC Eesti on loobunud nõuetest teiste rikkumiste või tulevikus esinevate rikkumiste eest.

Kõik siinsetes Kasutustingimustes esitatud õigused ja abinõud on kumulatiivsed ning ei välista ühtki seadusega või mõne muu lepinguga ettenähtud õigust või abinõud.

Kui mõni osa Kasutustingimustest on kohaldatava seaduse järgi kehtetu või mittetäidetav, sealhulgas, kuid mitte ainult, eespool mainutud garantiist lahtiütlemised ja vastutuse piirangud, siis tuleb kehtetu või mittetäidetav säte asendada kehtiva, täidetava sättega, mis on algsätte sisuga võimalikult lähedane, ning ülejäänud osa lepingust jääb kehtivaks.

Selle Saidi ja siinsete Kasutustingimuste ning kõikide elektrooniliste teadete trükitud versiooni on lubatud kasutada õiguslikes või haldusalastes menetlustes.

Te nõustute, et siinsete Kasutustingimuste või Saidi kasutamise tagajärjel ei ole Teie ja Coca-Cola HBC Eesti vahel ühtegi ühisettevõtlus-, partnerlus-, tööhõive- ega vahendussuhet.

Back to top

Seotud lingid